fbpx
Nyhet

Information om Jordbruksverkets och kommunernas tillsynskampanj för gödselhantering på hästgårdar under 2021

Under perioden 1 mars till 30 september kommer några av landets kommuner att genomföra miljötillsynsbesök hos hästhållare som en del i ett tillsynsprojekt gällande hanteringen av hästgödsel.

Projektet som Jordbruksverket initierat kommer att fokusera på uppföljning av lagstiftningen kring lagring, spridning och bortskaffning av hästgödsel samt hur hästhållarna hanterar gödsel i hagarna.

Projektet har varit inplanerat sedan många år och har inget att göra med den statliga utredning kring övergödning som överlämnades till regeringen under våren 2020. Då det är valfritt från kommunerna att delta i tillsynskampanjen så betyder det att varken hästnäringen eller Jordbruksverket vet hur många eller hos vilka hästhållare besök kommer att genomföras.

Syftet med tillsynsprojektet är:

 • Öka medvetenheten hos hästhållare om risker för läckage av växtnäring till vatten
 • Öka möjligheten till en enhetlig och effektiv tillsyn inom området
 • Öka kunskapen om hur hästgödsel lagras och hanteras idag i Sverige

Det du som hästhållare behöver säkerställa på din gård är följande:

 • Var och hur lagrar ni er gödsel på gården?
 • Var sprider ni hästgödsel?
 • Var lämnas gödseln om/när den lämnar gården?
 • Hur hanterar ni hästgödsel i hagarna?
Är du osäker på vad som gäller hos dig? Vill du ha tips på hur du kan minska riskerna för näringsläckage och hur du ska tolka lagar och föreskrifter?

Har du som hästhållare frågor om tillsynsprojektet eller om hantering av hästgödsel kan du kontakta din kommun.

Det är långt ifrån alla som kommer få ett tillsynsbesök, vår rekommendation är ändå att du som hästhållare passar på att ta del av informationen som finns tillgänglig. Checklistan som inspektörerna ska använda vid tillsynen är vid dagens datum (2021-02-09) inte färdigställd. Hästnäringen med LRF i spetsen har lämnat inspel till checklistan. Noteras bör dock att vi har haft möjlighet att lämna synpunkter men det är naturligtvis inte upp till oss i hästnäringen att besluta om innehållet i checklistan. Våra synpunkter på checklistan har i huvudsak fokuserats på att det ska vara tydligt för både hästhållare och inspektör att se vilka krav som ställs enligt föreskrifterna och Miljöbalkens allmänna hänsynsregler, dvs de regelverk som utgör grunden för tillsynsbesöket. När checklistan är klar kommer den finnas tillgänglig på Jordbruksverkets webbplats.

Hur kan du som är hästhållare förbereda dig?

Det som du som hästägare och hästhållare kan göra är att förbereda dig inför besöket med att gå igenom checklistan och ta del av det informationsmaterial som vi länkar till ovan. Har du koll på de olika punkterna i checklistan så är du väl förbered inför tillsynsbesöket.

För dig som vill ha en läsanvisning till materialet Miljöhusesyn (MHS) tipsar vi om följande:

 • Gå in på länken Miljöhusesyn (miljohusesyn.nu) och ladda ned pdf-versionen av den kostnadsfria egenkontrollen för lantbruk. Här finns information om vad som gäller för spridning, lagring och hantering av stallgödsel. Vill du fokusera på de delar som handlar om just stallgödsel, kan du läsa de sidor som anges nedan.
 • Sid 18-19: i avsnittet växtodling i MHS checklista hittar du vad som gäller för både spridning och lagring av stallgödsel. Notera dock att denna checklistan inte är den checklista som Jordbruksverket erbjuder kommunerna inför tillsynskampanjen (den kommer att läggas på Jordbruksverkets webplats). Checklistan i MHS är ändå en bra hjälp för att veta vilken lagstiftning som gäller på området.
 • Sid 92-95 omfattar fakta kring spridning av stallgödsel, samt hur kraven på journalföring av lämnad/mottagen stallgödsel ska innehålla, samt för vilka gårdar journalföringen är ett krav.
 • Sid 99-101 beskriver regelverket för lagring av stallgödsel.
 • Sid 104 beskriver regelverket gällande gödsling av betesmark.
Kontaktpersoner
Louise Lindberg Projektledare
Karolina Lagerlund Vd
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen