fbpx
Nyhet

Fortsatt stort kompetensbehov hos hästverksamheter

Hästnäringens Yrkesnämnd (HYN) och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS) har tillsammans genomfört en webbenkät kring kompetensbehov hos landets hästverksamheter. Resultaten visar att en stor andel hästverksamheter har behov av mer personal.

Motsvarande enkät genomfördes 2020 och resultaten är genomgående likartade, kompetensbehovet är stort i landets hästverksamheter. Precis som vid förra enkäten uppger drygt 40 % ett behov av mer personal. Av dessa är det dock bara knappt 28 % som säger sig ha resurser att anställa. Det vanligaste sättet att rekrytera är via kontakter, följt av elever som gjort arbetsplatsförlagt läraren (apl) och interna annonser i företagets egna kanaler.

– Utmaningen för hästnäringen är att så få arbetsgivare annonserar sina lediga tjänster i officiella kanaler. Det kan innebära att våra arbeten inte syns när statistik över arbetsmarknaden tas fram, säger Sara Westholm, arbetsmarknadsansvarig på HNS.

De tjänster där störst behov finns är stallpersonal följt av anläggningspersonal och hästskötare. När respondenterna angivit vilka kompetenser medarbetare skulle behöva toppar ekonomi tätt följt av hästskötsel och maskinkunskaper på samma plats.

– Antagligen innefattas viss hästskötsel i begreppet stallpersonal. Däremot är behovet av kunskaper kring anläggning och maskiner intressant att notera. Detta såg vi även i förra enkäten och det är något vi också försökt trycka på bland annat när det kommer till nya ämnesplaner på gymnasiet, beskriver Maria Karlsson, kanslichef på HYN.

Om undersökningen
Enkäten, som gått ut till cirka 2000 verksamheter, har besvarats av 279 respondenter, jämfört med 351 vid förra tillfället. Tydligt vid båda undersökningstillfällena är att många verksamheter har flera verksamhetsområden. I den senaste enkäten är uppfödning det område som flest angivit att de har, följt av ridskola, tävlingsverksamhet inom ridsport, träning av ekipage samt travtränare.

– Tanken är att vi ska göra den här enkäten vartannat år för att kunna ha en god bild av läget på arbetsmarknaden. Tyvärr ser vi en minskning av antalet svar i den senaste enkäten och vi kan baserat på så få svar inte dra några generella slutsatser. Det är svårt att nå arbetsgivare, men det är väldigt värdefullt att få in dessa uppgifter, inte minst för att kunna möta behovet med rätt utbildningar, berättar Maria Karlsson.

Enkäten till arbetsgivare kommer under första halvåret 2023 att följas upp med en webbenkät till elever vid hästutbildningar samt till arbetstagare i näringen. Undersökningarna ligger som grund bland annat i dialoger med olika utbildningsmyndigheter, men också för att beskriva näringen för bland annat beslutsfattare. Att få många svar är därför av stor vikt.

– Vi behöver veta mer om hur det ser ut på arbetsmarknaden. Vilken bakgrund har de som arbetar, vad tjänar man och hur länge stannar man i branschen. Vi vill också veta mer om hur elever vid hästutbildningar ser på näringen och varför de sökt sig till utbildningen. Enkäterna kommer att kompletteras av intervjuer med arbetsgivare och arbetstagare. Vi hoppas att få en stor svarsfrekvens och uppmanar verkligen alla som nås av undersökningarna att medverka, avslutar Sara Westholm.

Den aktuella enkäten har även innefattat resultat kring antalet hästar, omsättning, antal anställda, typ av anställda, samarbete med skolor, arbetsmiljöarbetet etc. Resultatet är i huvudsak tänkt att användas internt som underlag i olika sammanhang. En sammanfattning av resultaten finns på HYN:s hemsida.

FAKTA

Mer om utbildningar på både gymnasie-, yrkeshögskola-, folkhögskola- och universitetsnivå finns här. I mitten av februari är det dags att välja gymnasium. Mer information om de kvalitetsmärkta hästgymnasierna finns även det på HYN:s hemsida.

Kontaktperson
Mer från HNS
Hitta din organisation inom hästnäringen