fbpx

Finansieringsstöd

Företag och föreningar i hästnäringen har goda möjligheter att söka ekonomiskt stöd för att utveckla verksamheten. Här samlar och beskriver vi de möjligheter som finns samt tipsar om aktuella utlysningar.

Ekonomiskt stöd finns kring många olika områden och ämnen, möjligheter finns för både utveckling av verksamheter, investeringar, kompetensutveckling eller projekt i olika fonder och program. Nedan presenteras de flesta av de största fonderna som finns i bokstavsordning.

Arnéstiftelsen

Stiftelse har till uppgift att ”lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning med företräde för humanistiska forskningsgrenar”.

Arnéstiftelsen

Arvsfonden

Arvsfonden bidrar till att förnya och utveckla verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

Arvsfonden

Information om andra fonder till liknade satsningar och målgrupper

Lokalstöd
Vill din förening starta en ny verksamhet för barn, ungdomar eller personer med funktionsnedsättning? Behöver ni bygga om, bygga till eller skapa en helt ny lokal eller anläggning för att förverkliga den idén? Då kan ni söka Arvsfondens lokalstöd.

Läs mer om olika stöd

Europeiska Socialfonden (ESF)

Insatserna inom socialfondsprogrammet ska syfta till att stimulera kompetensutveckling som stärker deltagande kvinnors och mäns ställning på arbetsmarknaden, förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv, öka övergångarna till arbete bland kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden, och underlätta unga kvinnors och mäns etablering i arbetslivet och deltagande i utbildning.

ESF är uppbyggt kring ett antal programområden. Programområde 1 ger stöd till aktiviteter för anställda och icke-sysselsatta med fokus på omställning och kompetensutveckling med koppling till verksamheten i små och medelstora företag. Programområde 2 ges till satsningar som handlar om t.ex. metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att individer som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer närmre jobb. Programområde 3 innehåller stöd till regioner med högst arbetslöshet bland unga (15-24 år). I Sverige ska pengarna användas i mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Europeiska Socialfonden (ESF)

Programområde 1

Programområde 2

Programområde 3

Jerringfonden

Stöder forskning inom vård, omsorg och utbildning, som syftar till att förbättra hälsa och livssituation för barn och ungdomar med särskilda behov. Med särskilda behov avses fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning, kronisk sjukdom och/eller social utsatthet. Forskningen kan vara inriktad på hälsoaspekter, livsvillkor, livskvalitet och lärande.

Forskningsbidrag

Fonden beviljar även aktivitetsbidrag till föreningar, organisationer, skolor och institutioner som har verksamhet för barn och ungdomar (upp till 18 år) med särskilda behov. Bidragen ska komplettera det stöd som samhället ger och gå till aktiviteter som stärker barnens personlighetsutveckling och kreativitet. Det kan till exempel vara lägerliv, ridning eller utflykter.

Aktivitetsbidrag

Jordbruksverket

Jordbruksverket administrerar och fördelar en rad olika stödmöjligheter med finansiering via den Europeiska landsbygdspolitiken. Stöden återfinns oftast inom Landsbygdsprogrammet och är öppna för företag eller annan verksamhet på landsbygden och med koppling till de gröna näringarna. Stöd ifrån Jordbruksverket ges också till kurser och utbildningsverksamhet samt information och demonstration inom området djurvälfärd.

Stöd till dig på landsbygden

Stöd inom Landsbygdsprogrammet

Exempel: Team Westholm – Stöd till unghäststall

Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond

Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond delar ut stöd för att stärka och utveckla verksamhet för ungdomar.

Stiftelsen Konung Gustav V:s 90-årsfond

Lars Hiertas Minnesfond

Stiftelsen tar emot ansökan från enskilda forskare till projekt inom alla ämnesområden. För närvarande utdelas c:a 7 miljoner kronor årligen till vetenskapliga ändamål, vanligen fördelade på anslag i storleksordningen 5.000 − 60.000 kronor.

Lars Hiertas Minnesfond

Myndigheten för unga och civilsamhällsfrågor (MUCF)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Bidrag finns till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.

Erfarenhetsutbyten ger organisationer i olika länder möjlighet att utbyta erfarenheter och goda exempel med varandra. Det handlar om mindre projekt, där det viktigaste är att lära av varandra och sprida bra metoder. Här finns också möjligheter för grupper av unga att göra egna projekt, till exempel inom entreprenörskap. Innovationsprojekt kan ges till organisationer både inom en sektor eller över sektorsgränserna. Till exempel kan en fritidsgård, två universitet och ett företag arbeta tillsammans. Stöd till ungdomsutbyten ges till grupper från olika länder i Europa. Utbytet ska ha ett tema och vara relevant för ungas vardag, det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller fördomar. Personer som arbetar med lokal eller regional ungdomspolitik, i ungdomsorganisationer eller med ungdomar som ungdomsledare, utbildare, handledare, ungdomsrådgivare eller andra resurspersoner kann söka stöd för kompetensutveckling.

Strategiska partnerskap

Erfarenhetsutbyten

Innovationsprojekt

Ungdomsutbyten

Kompetensutveckling för dig som jobbar med unga

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Bidrag beviljas till föreningar och organisationer för att anordna rekreations- och fritidsverksamhet för personer med rörelsenedsättning. Bidragsgivningen delas upp i två områden: läger och rekreationsresor respektive utrustning till tränings- och fritidsaktiviteter.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Föreningar och organisationer som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag till projekt, läger, kurser, informationskampanjer och liknande i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Kontaktpersoner
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle
Hitta din organisation inom hästnäringen