fbpx

Om Hästunderstödda Insatser (HUI)

Hästunderstödda Insatser (HUI) är ett paraplybegrepp som omfattar terapeutiska, lärande och hälsofrämjande aktiviteter för personer i behov av stöd i sin livssituation med hästen och dess miljö som resurs.

Hästunderstödda insatser används inom hälso- och sjukvård, psykosocialt arbete och skola. Insatserna kan avse stöd för fysiska, psykiska, psykosociala och/eller kognitiva funktioner.

Begrepp

Hästunderstödda Insatser (HUI) är den samlande term som används övergripande i Sverige för insatser med hästen i hästens miljö. Det unika och verksamma med insatserna är fysisk aktivitet, kognitiva utmaningar, social interaktion, känslomässigt engagemang med djur och natur i en självklar kombination.

Undergrupper är: Hästunderstödd Terapi (HUT), Hästunderstött Lärande (HUL) och Hästunderstödd Aktivitet (HUA).
Motsvarande terminologi internationellt är: Equine Assisted Interventions (EAI), Equine Assisted Therapy (EAT), Equine Assisted Learning (EAL) och Equine Assisted Activity (EAA).

Varför HUI?

Att samverka med hästar ger möjlighet att erbjuda insatser utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa och utveckling. Nödvändigheten att kommunicera med hästen stimulerar till ett aktivt och engagerat deltagande vilket skapar en god miljö för inlärning. Samvaron med hästar ger utrymme för många olika känslor och kräver närvaro i nuet. Hästens miljö och de aktiviteter som ingår kan bland annat beskrivas som meningsbildande, varierade, motiverande, fysiska, engagerande och överförbara till vardagen. Innehållet går att variera och anpassa till individuella behov men bygger samtidigt på de rutiner som finns för hästarnas väl och för både vår och deras säkerhet. Det skapar en miljö som är förutsägbar men ändå innehållsrik.

Hästens rörelser och ridningens terapeutiska egenskaper är komplexa och berör många aspekter av en persons förmågor. Då hästen rör sig i gångarten skritt överförs tredimensionella rörelser till ryttaren så att dennes bäcken och bål rör sig likt normal gång. Detta sker cirka 3 000 gånger under ett ridpass på 30 minuter. Ryggradens muskler påverkas av hästens rörelser repetitivt och rytmiskt samtidigt som ryttaren ständigt försätts ur balans. Nödvändigheten att förhålla sig till hästens rörelser ger en frekvent men lågbelastande styrke- och balansträning.

De olika övningar som häst och ryttare gör tillsammans ställer även krav på kommunikation, koordination, kroppskännedom, koncentration och aktivt beslutsfattande hos ryttaren. Det utgör en outsinlig källa till variation och anpassad svårighetsgrad.

Organisationen för Hästunderstödda Insatser (OHI)

Organisationen för hästunderstödda Insatser (OHI) förordar att den som bedriver HUI bör ha en utbildning inom ovannämnda verksamhetsområden med eget professionsansvar, grundläggande hästkunskap och erfarenhet samt en tilläggskompetens i hästunderstödda insatser. OHI har utarbetat en certifiering som syftar till en kvalitetssäkring/ kvalitetsbeskrivning av de personer som bedriver HUI. Avsikten är att säkerställa en hög professionell och etisk yrkesutövning. Utvecklandet av en certifiering är ett steg mot målet att höja den professionella kunskaps- och kvalitetsnivån vid HUI.

OHI har i samarbete med HNS och Hästsportens Folkhögskola tagit fram ”Tilläggsutbildningen i Hästunderstödda Insatser” som är en distansutbildning som löper över två terminer på 37,5%. Utbildningen är förlagd till Strömsholm.

Hitta din organisation inom hästnäringen