fbpx

Hästen och folkhälsan

Hästen är på olika sätt en värdefull resurs i olika verksamheter och insatser med koppling till att främja god folkhälsa, förebygga ohälsa och vid rehabilitering.

HNS arbetar för att stärka hästens möjligheter inom området Hästunderstödda Insatser samt aktiviteter med syfte att främja en god folkhälsa. Här har vi samlat kunskap och goda exempel från inspirationsdagen ”Hästen, folkhälsan och Agenda 2030” med hopp om att fler kan inspireras samt aktiveras och hitta möjliga vägar till samverkan på området.

Hästunderstödda insatser och evidensbaserad praktik

Försteget på Söderköpings ridskola

Hästens roll vid behandling av psykisk ohälsa

Hästunderstödda insatser ur ett specialpedagogiskt perspektiv

Lära med hästar

Djurets betydelse för barnets känslomässiga utveckling

Stallet som samtalsrum vid självskadebeteende

Vingåkers Ryttarförening verksamhet för personer med funktionsvariationer

Folkhälsan och Agenda 2030

Grön rehab och "1000-kronorsloppet"

Om dagen

Syftet med dagen var att informera, inspirera, belysa nytänkande och möjligheterna till gränsöverskridande samverkan mellan offentlig sektor, lokala resurser och hästnäringen. Detta för att enas i en gemensam strävan mot en mer jämlik och jämställd folkhälsa och för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Idag ökar intresset för hästunderstödda insatser för att främja god hälsa eller förebygga ohälsa hos personer i behov av särskilt stöd. Hästen har möjlighet att effektivisera insatser och bidra till en förbättrad funktion och mående hos barn och unga, bland annat inom psykosocialt- och pedagogiskt arbete.

Planerades av: Malin Andersson, Johanna Frieberg & Elin LeeApple

Föredrag

Filippa Myrbäck, Sveriges Kommuner och Regioner.

Filippa Myrbäck arbetar med folkhälsofrågor på Sveriges Kommuner och Regioner sen över sju år tillbaka. Folkhälsofrågor är tvärsektoriella och har bäring på många av SKR:s verksamhetsområden. SKR:s folkhälsoarbete ska verka för jämlika och jämställda välfärdstjänster som når alla invånare, och som anpassas utifrån olika gruppers behov och förutsättningar. Det handlar om att ge människor förutsättningar och möjligheter för ett gott liv. Annat handlar om att koppla ihop arbete för en god och jämlik hälsa med exempelvis Agenda 2030 och verka för att hälsa beaktas i beslut. En god folkhälsa är ett mål för det hållbara samhället medan hälsa och välbefinnande är en resurs för var och en av oss (individen). Den nationella folkhälsopolitiken är vägledande i arbetet.

Johannah Ström, ridskolechef och Stefan Wahlström

Vingåkers ryttarförening är en ideell förening som startades 1978 och driver ridskoleverksamhet året om samt flera olika aktiviteter som bland annat habiliteringsridning och pararidning. Sedan fem år tillbaka har ridskolan ett samarbete med kommunen med daglig verksamhet.

Lisa Thorngren, Lära med hästar.

Lisa Thorngren jobbar med konceptet ”Lära med Hästar”, vars syfte är att förbättra barn och ungas självkänsla, självbild och välmående. Vid gruppaktivitet får barnen tillsammans med hästar öva sig på att samarbeta, kommunicera, ta ledarskap, träna gränssättning, öva den empatiska förmågan samt respekt för andra, och därmed öka sin relationskompetens. Färdigheterna barnen lärt sig tar de med sig tillbaka till klassrummet. Hon har under våren 2020 genomfört ett pilotprojekt i samverkan med Rosengårdsskolan i Malmö.

Lena Stenvall, behandlare och föreläsare, Skellefteå kommun.

Lena Stenvall har en bakgrund av 20 år som behandlare inom psykiatrin i Skellefteå. 1998 startade hon projektet ”Passage” som ledde till att Skellefteå blev den första psykiatriska kliniken med egna hästar i behandlingsarbetet. Hon har jobbat som projektledare inom vård och kommun med fokus på psykisk ohälsa, och är idag anställd av Skellefteå kommun. Lena är bland annat utbildad ridterapeut och har gått Socialstyrelsens utbildning i ”Evidensbaserad praktik”. Hon har fördjupat sig i kopplingen mellan behandlingsmetod, djurets insatser och syfte i behandlingen samt evidensbaserad praktik.

Anne Källgren, hästunderstödda insatser Kyrsta häst.

Anne Källgren är utbildad mentalskötare med kompetens inom socialpsykiatri och rehabiliteringsvetenskap, samt utbildad ridinstruktör, ridterapeut och inom hästunderstött socialt arbete. Hon har arbetat inom psykiatri, gymnasiesärskola samt i grundskola med elever som har särskilda behov och problematisk skolfrånvaro. Anne har 20 års erfarenhet av hästunderstödda insatser och driver idag företaget Kyrsta häst. Hon erbjuder hästunderstödda insatser med utgångspunkt ur ett compassion baserat förhållningssätt, till HVB-hem med klienter som har övergrepps- och självskadeproblematik.

Eva-Lena Rehn, specialpedagog och hästunderstödda insatser, Learnimal.

Eva-Lena Rehn har 15 års erfarenhet som högstadielärare, är utbildad specialpedagog, pedagoghundförare samt utbildad inom hästunderstödda insatser. Hon driver företaget Learnimal där hon jobbar med hästar och hundar i pedagogiskt arbete. Hennes uppdragsgivare är skola och psykiatri där hon jobbar med barn och unga där man ”provat allt” och som har en problematisk skolfrånvaro och ofta en underliggande NPF-problematik.

Therese Lilliesköld, antrozoolog och föreläsare, Empatia.

Therese Lilliesköld har en Master i Antrozoologi, vilket är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som behandlar interaktioner och relationer mellan människor och djur. Hon är mycket engagerad i hur barns utveckling påverkas av kontakt med djur samt hur den empatiska förmågan kan stärkas eller försvagas. Hon har även forskat om anknytningen mellan barn och djur. Therese driver företaget Empatia. Hon är en eftertraktad föreläsare på bland annat förskolor, skolor, lärarutbildningar, universitet, länsstyrelser och har även föreläst i Sveriges riksdag och på Almedalen.

Jörgen Rosin, chef för Arbetsmarknadsenheten Söderköpings kommun. Ingela Vastesson, socionom och handledare. Henrik Sander, behandlingspedagog och handledare.

Försteget på Söderköpings Ridskola riktar sig till de individer som står längst ifrån arbetsmarknaden och målet är egenförsörjning. Syftet är att under arbetsplatsliknande förhållanden förbereda deltagarna att komma i praktik, jobb eller utbildning och på ridskolan finns möjlighet att testa på många olika arbetsområden.

Jörgen Rosin är chef för Arbetsmarknadsenheten i Söderköpings Kommun, och ansvarig för verksamheten Försteget på Söderköpings Ridskola. De senaste 20 åren har han som personalvetare jobbat med personer kopplat till arbetsmarknaden, bland annat på Arbetsförmedlingen och Trygghetsrådet. Jörgen har utvecklat verksamheten tillsammans med handledarna och har främst varit ansvarig för den ekonomiska biten.

Ingela Vastesson, socionom, och Henrik Sander, behandlingspedagog, är handledare och driver den praktiska verksamheten och utvecklingen av ”Försteget” på Söderköpings ridskola.

Catharina Carlsson socionom, magister i folkhälsovetenskap, disputerade med sin avhandling Hästunderstött socialt arbete-ett samtalsrum med potentiella möjligheter för ungdomar med självskadebeteende och deras personal 2017. Har arbetat med häst inom kriminalvården. Tidigare ridinstruktör, hästskötare, ungdomsledare inom traditionell hästverksamhet. Utvecklat  och bedrivit utbildningar i hästunderstött socialt arbete. Anlitas som handledare, sakkunnig och som reviewer i vetenskapliga tidskrifter. Senaste forskningsprojekt Främjande elevhälsoarbete för att öka förutsättningarna för elever på grundsärskola med mål att förbättra kommunikation och motorik med hjälp av ridterapi. 

Deltagare i panelsamtalet;

Karolina Lagerlund, vd Hästnäringens Nationella Stiftelse
Filippa Myrbäck, arbetar med folkhälsofrågor, Sveriges Kommuner och Regioner
Marie Gudmundsson, ordförande Organisationen för Hästunderstödda Insatser
Johannah Ström, Verksamhetschef Vingåkers Ryttarförening
Maria Karlsson, Näringslivschef Nyköpings Kommun
Catharina Frändberg, Chefsstrateg Region Sörmland
Lotta Finstorp, Riksdagsledamot (M)

Kontaktperson
Elin LeeApple Samordnare arbetsmarknad & samhälle

Hitta din organisation inom hästnäringen