fbpx
Fakta

Hästekipage ställs inför andra utmaningar i trafiken som kräver ökad medvetenhet och hänsyn från andra trafikanter. Ett tvåårigt forskningsprojekt vid Nord universitet, finansierat av Stiftelsen Hästforskning, har ägnat sig åt att utforska detta samspel och redovisar resultaten i forskningsrapporten ”Hest i traffik”.

Studiens övergripande mål är att förbättra trafiksäkerheten för hästekipage och samtidigt identifiera de utmaningar dessa ekipage står inför i trafikmiljön. Forskningen, som omfattade intervjuer, enkätundersökningar, dokumentstudier och provkörningar, framhåller att många hästekipage känner sig osäkra på vägarna och står inför en bristande respekt och förståelse från andra trafikanter. Detta skapar inte bara en känsla av oro utan ger upphov till farliga situationer på vägarna.

Resultaten tyder på att negativa attityder mot hästekipage är vanliga bland andra trafikanter, vilket yttrar sig i bristande respekt och till och med aggressivt beteende. En betydande andel hästekipage, inklusive barn, navigerar ensamma i trafiken med bara sin häst som sällskap. För att öka säkerheten föreslås åldersgränser och utbildningskrav.

Bristen på medvetenhet hos andra trafikanter om hästens reaktioner är en central faktor som påverkar hästekipagens säkerhet. Därför understryker studien behovet av åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten för hästekipage och föreslår konkreta förändringar i lagstiftningen, ökad medvetenhet bland andra trafikanter och inkludering av hästekipage i samhällets nollvision för trafiksäkerhet. Studien rekommenderar specifika åtgärder, till exempel gång- och cykelvägar legaliseras för hästekipage. Rekommendationerna syftar till att skapa ett tryggare trafikmiljö för hästekipage och andra trafikanter.

Ta del av slutrapporten här

Hitta din organisation inom hästnäringen